O PROJEKCIE

Logo_PURWM_PL_UKR

"Młodzi przedsiębiorcy" UKR/2020/W/0007

Nasz projekt wpisuje się we wspieranie przedsiębiorczości i pokrewnych postaw wśród młodzieży. Przybliżymy zagadnienia związane z szeroko rozumianą przedsiębiorczością, zasadami zakładania własnej działalności, funkcjonowania rynku, reklamy i promocji, z zagadnieniami ułatwiającymi młodemu pokoleniu wejście na rynek pracy.

Ze względu na stan pandemii COVID-19, projekt został przekształcony na działania online. W konsekwencji, obie grupy uczestników – młodzież z okolic Wisznic w Polsce i Dnipro na Ukrainie – będzie odbywać zajęcia lokalnie, ze wspólnymi modułami online, kilka godzin dziennie. Zajęcia są prowadzone online przez facylitatorów polskich i ukraińskich, a opracowane przez nas produktu projektu zostaną zamieszone na tej stronie.

Fundacja "Zielony Słoń"

Fundacja Zielony Słoń to organizacja pozarządowa powołana do realizacji idei uczenia się przez całe życie. W szczególności koncentrujemy się na działaniach edukacyjnych, których celem jest stawienie czoła problemom społecznym, takim jak dyskryminacja, rasizm, mowa nienawiści, problem niedostatecznego wykształcenia do wymagań rynku pracy, podnoszenie świadomości przedsiębiorczej i obywatelskiej, projekty nastawione na zrównoważony rozwój, wspierające ochronę środowiska. Realizujemy również projekty związane z wyjazdami na staże zagraniczne, wspieraniem kształcenia zawodowego młodzieży, tworzeniem produktów i rozwiązań edukacyjnych online.

Do tej pory zaangażowaliśmy ponad 250 osób w wyjazdy zagraniczne do projektów międzynarodowych w ramach sektora młodzieżowego i edukacji dorosłych Erasmus + KA1. Zorganizowaliśmy wyjazdy na staże zagraniczne dla prawie 50 polskich uczniów szkół zawodowych do zakładów gastronomicznych i hoteli we Włoszech i Hiszpanii.
 

Wdrożyliśmy 2 międzynarodowe projekty partnerstwa strategicznego Erasmus + Key Action 2. Projekty, których celem jest dzielenie się dobrymi praktykami w zakresie tworzenia poradnika edukacyjnego i zestawu narzędzi dla pracowników młodzieżowych w zakresie przeciwdziałania mowie nienawiści i dyskryminacji w Internecie, a także projekt którego celem było wsparcie pracy z młodzieżą przy rozwijaniu działalności na obszarach wiejskich . Obecnie wdrażamy partnerstwo strategiczne Erasmus + Key action 2 na rzecz wzmocnienia pozycji kobiet i równych praw, partnerstwo strategiczne Visegrad + mające na celu ułatwienie młodym ludziom zakładanie przedsiębiorstw społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i niematerialnego dziedzictwa kulturowego w celu wspierania obszarów wiejskich.
 

W Erasmus + KA3 realizowaliśmy projekty lokalne, projekty dialogu strukturalnego. Projekty te obejmowały ponad 70 uczniów i miały na celu zwiększenie ich świadomości społecznej i obywatelskiej oraz uczynienie ich bardziej aktywnymi członkami demokratycznego społeczeństwa Unii Europejskiej.
 

Zrealizowaliśmy szereg projektów finansowanych ze środków krajowych i prywatnych celem wsparcia rozwoju edukacyjnego młodzieży.
 

Prowadzimy również projekty kształcenia zawodowego, wsparcia kariery i staży, adresowane do osób zwolnionych (tzw. outplacement) finansowane z EFS oraz osób niepełnosprawnych współfinansowane przez PFRON.

Zorganizowaliśmy także samofinansującą się inicjatywę #KairKapsztad, której celem było wsparcie jedynej w historii autostopowej podróży Moniki Masaj z Kairu do Kapsztadu w latach 2016-2018.

26685895_159613144686547_548496599951612

NGO «Non-formal education for youth»
Громадська організація «Неформальна освіта для молоді»

Organizacja młodzieżową typu non-profit założona w Dnieprze w 2010 roku i działająca zarówno w kraju, jak i za granicą. Organizacja pozarządowa „NFE 4Y” jest ważnym ośrodkiem budowania młodzieżowego ruchu społecznego i szkolenia liderów nowego pokolenia na Ukrainie.
 

Naszą misją jest budowanie bardziej tolerancyjnego, rozumiejącego i akceptującego społeczeństwa na Ukrainie. Wstępnie koncentrujemy się na tematach budowania pokoju, międzykulturowego dialogu międzyreligijnego, praw człowieka, integracji mniejszości i uchodźców, tolerancji i różnorodności oraz aktywnego obywatelstwa i uczestnictwa młodych ludzi.

Naszym celem jest zaangażowanie młodych ludzi w wolontariat na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym, wspieranie młodzieży w tworzeniu i wdrażaniu własnych projektów lokalnych na małą skalę, które będą wspierać idee tolerancji, różnorodności kulturowej, przeciwdziałania dyskryminacji, integracji społecznej.
 

Dla naszej organizacji kluczowym elementem jest edukacja pozaformalna, która zamienia wiedzę w niezapomniane przeżycie. W procesie uczenia się pozaformalnego młodzi ludzie stają się architektami własnego rozwoju i pomagają poszerzać światopogląd innych młodych ludzi z różnych perspektyw.

Nasza organizacja kieruje młodzieżą i pomaga w chęci bycia aktywnym aktorem społeczeństwa, przewartościowania wartości oraz rozwoju niezbędnych umiejętności i kompetencji innych niż te wypracowane w ramach edukacji formalnej.

REALIZATORZY:

 

AKTUALNOŚCI